O nas


Odvetniška pisarna Šnajder Paunović deluje že vse od leta 2006. Sestavljajo jo izkušeni pravniki.
Pisarna ima bogate izkušnje na področju delovnega, gospodarskega, civilnega in kazenskega prava.

Tina Šnajder Paunović

Odvetnica Tina Šnajder Paunović je principal odvetniške pisarne in ima več kot 15 let izkušenj v odvetništvu.

Področja dela


Delovno in socialno pravo

- priprava celotne delovnopravne dokumentacije pri delodajalcih
- priprava in pregled pogodb o zaposlitvi
- svetovanje v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi in ostalih kršitev delovnopravnih razmerij
- zastopanje v sodnih postopkih
- vodenje postopkov v podjetjih
- sestava pravno veljavnih opozoril
- svetovanje in zastopanje v postopkih za pridobitev pravic iz socialnih zavarovanj (pokojnine – starostne, invalidske, družinske in druge, družinski prejemki)

Obligacijsko pravo

- Pogodbeno pravo - priprava vseh vrst pogodb: prodajna pogodba, služnostna pogodba, menjalna pogodba, posojilna pogodba, posodbena pogodba, darilna pogodba, zakupna pogodba, najemna pogodba, podjemna pogodba, gradbena pogodba, prevozna pogodba, shranjevalna pogodba, pogodba o naročilu in druge pogodbe
- priprava vseh vrst aneksov k pogodbam;
- pregled vseh vrst pogodb in priprava predlogov za popravke takih pogodb ter opozarjanje na morebitna dvoumna določila v pogodbah;
- pravno svetovanje in razlaga vseh vrst pogodb;
- sestavljanje odškodninskih zahtevkov;
- svetovanje in zastopanje v odškodninskih sporih ter v pogajanjih z zavarovalnico;
- svetovanje in zastopanje pri uveljavljanju zahtevkov iz naslova neupravičene obogatitve;

Gospodarsko statusno in pogodbeno pravo

- ustanavljanje gospodarskih družb in podružnic;
- statusne spremembe družb;
- priprava pogodb o skupnih vlaganjih;
- izvajanje skrbnih pregledov;
- svetovanje v zvezi s prevzemi in združitvami;
- svetovanje in zastopanje v zvezi z vprašanji varstva konkurence;
- priprava in svetovanje pri sklepanju vseh tipov gospodarskih pogodb;

Družinsko pravo

- sestavljanje predlogov za sporazumno razvezo zakonske zveze;
- zastopanje v postopkih razveze in razveljavitve zakonske zveze;
- sestavljanje sporazumov o delitvi skupnega premoženja zakoncev, zunajzakonskih partnerjev oziroma partnerjev iz registrirane istospolne partnerske skupnosti;
- sestavljanje sporazumov o preživljanju zakonca, zunajzakonskega partnerja ali partnerja iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, ki po razvezi zakonske zveze oziroma prenehanju skupnosti nima sredstev za življenje;
- svetovanje in sestavljanje sporazumov o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s staršema;
- zastopanje v sporih o ugotavljanju in izpodbijanju očetovstva oziroma materinstva;
- sestavljanje sporazumov o stikih otrok z drugimi osebami, s katerimi je družinsko povezan in nanje osebno navezan;
- zastopanje v vseh ostalih zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki;

Kazensko in prekrškovno pravo

- zastopanje v postopkih pred policijo;
- zastopanje v predkazenskih postopkih;
- zastopanje v kazenskih postopkih;
- zastopanje v prekrškovnih postopkih;
- zastopanje v postopkih izvrševanje kazenskih sankcij;
- zastopanje v oškodovancev v kazenskih postopkih;
- sestavljanje premoženjskopravnih zahtevkov v kazenskih postopkih;
- svetovanje in pravno mnenje v vseh fazah kazenskega postopka in postopkih zaradi prekrškov;

Stvarno pravo

- zastopanje v lastninskih sporih in sporih v zvezi z stvarnimi pravicami (nepremičnine);
- sestava kupoprodajnih pogodb, najemnih pogodb, pogodb o ustanovitvi hipoteke, služnostnih pogodb, pogodb o dosmrtnem preživljanju;
- urejanje zemljiških in mejnih zadev;
- sestava zemljiškoknjižnih predlogov;
- zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih;
- priprava dokumentacije in zastopanje v postopkih vzpostavitve etažne lastnine;

Odškodninsko pravo

- uveljavljanje odškodnin za premoženjsko, nepremoženjsko škodo in druge oblike škod;
- vlaganje odškodninskih zahtevkov;
- zastopanje pred zavarovalnicami;
- zastopanje v sodnih postopkih;

Izvršilno pravo

- vlaganje predlogov za izvršbe in drugih pravnih sredstev v izvršilnih postopkih;
- zastopanje v izvršilnih postopkihž;

Dedno pravo

- zastopanje v zapuščinskem postopku;
- dedni dogovori;
- tožbe v spornih primerih;

Upravno pravo

- svetovanje in zastopanje pred upravnimi organi v upravnih postopkih;
- zastopanje pred Upravnim sodiščem v upravnih sporih;

Ustavno pravo

- zastopanje pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije;
- vlaganje ustavnih pritožb ter zahtev za oceno ustavnosti in zakonitosti zakonov in drugih podzakonskih predpisov;

Mednarodno sodišče

- zastopanje pred Evropskim sodiščem za človekove pravice;
- zastopanje pred Sodiščem Evropske unije;

Kontakt


Telefon

+386 (0) 1-232-6145

Uradne ure

PON-PET 9:00 - 16:00

© 2019 Odvetniška pisarna Šnajder-Paunovič. Vse pravice pridržane.